Volledig reglement

Reglement

 

Reglement

Erfgoed filmfestival 2019

 1. Art.1 Organisator

Het Mechelse Ciné- en Videoclub (Mecina) met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 35,  organiseert met de steun van PROVAC,BREEDBEELD en VAC een Erfgoed filmfestival op zondag 3 november 2019 in het Kunstencentrum NONA -  Begijnenstraat 18-20 te Mechelen.

 1. Art.2 Deelnemers

Alle filmclubs aangesloten bij PROVAC,BREEDBEELD en VAC kunnen deelnemen. Bij twijfel omtrent de mogelijkheid tot deelname dient de vraag voorgelegd aan MECINA,  dewelke definitief beslist zonder noodzaak of motivatie, noch mogelijkheid op verhaal of beroep.

 1. Art.3 Deadline inzenden

Je kan inzenden tot en met 30 september 2019.

 1. Art.4 Hoe kan men deelnemen?

De deelname is gratis en is afhankelijk van een tijdige en correcte registratie via  het inschrijvingsformulier op de facebookpagina "Koninklijke filmclub Mecina" binnen

 de hierboven opgegeven termijn.

of via onze website www.mecina-erfgoed-filmfestival.be

Het videoproduct dient uiterlijk op 30 september 2019 projectieklaar en universeel afspeelbaar in MP4 of HD MP2 maar geen 4K aan MECINA te worden bezorgd, via : 

  1) We Transfer aan guido.deconinck@telenet.be

    of

  2) usb-stick,in behoorlijke postverpakking te verzenden naar het adres van MECINA

     Veemarkt 35 te 2800 Mechelen.

 1. Art.5 Voorwaarden van inzendingen

- Elke cineast mag maximum twee films insturen.

- Het onderwerp van de film dient over zowel erfgoed van jouw gemeente of stad te gaan, alsook een specifiek immaterieel erfgoed in jouw gemeente of stad  (bv. zeer oude mensen die iets boeiends vertellen over een gebruik dat verdwenen is)

 1. Art.6 Selectie en Jurering

Mecina maakt uit alle ingezonden films een selectie voor het erfgoed filmfestival op waarbij we inzetten op het samenstellen van een gevarieerd en kwalitatief programma.

De geselecteerde films worden voorgelegd aan een door MECINA aangeduide vakjury, waarbij de juryleden naar eigen oordeel , in consensus en in volle onafhankelijkheid

 de winnende film bepalen.

Daarnaast kunnen zij in samenspraak met MECINA ook prijzen of eervolle vermeldingen toekennen voor bepaalde deelaspecten van de film en /of voor een specifieke subcategorie.

De jurering gebeurt achter gesloten deuren.

 Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

 1. Art.7 Prijzen en Prijsuitreiking

De laureaten worden bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt tijdens het Erfgoed Filmfestival op 3/11/19 aansluitend op de laatste filmvertoning.

 1. Art.8 Auteurs- en Eigendomsrechten

Door de deelname geeft de deelnemer toelating aan MECINA om :

  1° de ingezonden film vooraf te delen met de juryleden, die deze strikt en uitsluitend voor hun juryopdracht zullen gebruiken.

  2° in het kader van het erfgoed filmfestival en de beoordeling van de inzending de nodige kopieën te maken.

  3° Uittreksels, quote,screenshots en fragmenten uit de film te publiceren, te reproduceren en te verspreiden, ter promotie van het Erfgoed filmfestival en de film en deelnemer zelf waarbij MECINA een correcte naamsvermelding nastreeft.

  4° de inzending naar eigen inzicht van MECINA geheel of deels te vertonen tijdens het erfgoed filmfestival.

De film die wordt ingezonden mag niet gerealiseerd worden door derden.

De deelnemer bevestigt  door diens deelname exclusief houder te zijn van de volledige auteursrechten en alle aankleven,  o.a. inclusief de gebruikte muziek in het ingezonden werk.

MECINA is niet verantwoordelijk voor mogelijke inbreuk(en) op het auteursrecht van de deelnemer en eventuele derden.

De deelnemer bevestigt MECINA geheel te vrijwaren voor elke inbreuk op de intellectuele eigendom  van derden, in de meest uitgebreide zin zowel in hoofdsom, interesten als kosten, procedurekosten  inbegrepen.

De deelnemer is verplicht elke mogelijke - zelfs betwiste - claim van derden onmiddellijk en ten  laatste binnen de 24 uur na het vernemen ervan schriftelijke mee te delen aan MECINA.

Het opnemen in de productie van gekopieerde stukken van andere bronnen moet steeds vermeld worden  in de generiek.  Deze mag maximum 30% van de film uitmaken en kan uitaard slechts opgenomen worden  mits het respecteren van intellectuele eigendom van deze derde

 1. Art.9 Filmvertoning

MECINA beoogt de geselecteerde films te vertonen tijdens het Erfgoed Filmfestival op zondag 3 november 2019 in Kunstencentrum NONA te Mechelen.

MECINA stelt op haar beurt samen met PROVAC,BREEDBEELD en VAC, alles in het werk om een zo optimaal mogelijke vertoning te realiseren.

 1. Art.10 Promotie en Communicatie

Ter promotie van de geselecteerd films, de makers en MECINA verlenen de deelnemende filmmakers aan MECINA en haar partner PROVAC,BREEDBEELD en VAC de onvoorwaardelijke toelating om screenshots en filmfragmenten uit de film te publiceren, te reproduceren

 en te verspreiden.

Dit is uiteraard enkel in het kader van het Erfgoed Filmfestival.

Bij elke publicatie garanderen we een correcte naamsvermelding.

 1. Art.11 Privacy- gegevensverwerking

Bij deelname worden n.a.v. de inschrijving persoonlijke gegevens gevraagd (o.a.naam,adres,email,  telefoon,geboortedatum,contactgegevens).

Er worden niet meer gegevens gevraagd dan strikt noodzakelijk voor de organisatie van het  Erfgoed filmfestival.

 Persoonsgegevens van de deelnemers worden opgenomen in de databanken MECINA.

 Deze persoonsgegevens zijn beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk

 levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (de wet van 8 december 1992) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende

 de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende

 vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG)

 MECINA draagt zorg voor de bewaking en vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemer.

De deelnemer heeft het recht op inzage, verbetering, schrapping en overdracht van zijn persoonsgegevens

 door contactname met MECINA.

 De volledige schrapping is slechts mogelijk indien de verzamelde gegevens niet langer noodzakelijk zijn  voor het doel waarvoor ze werden opgegeven,ttz het evenement is afgelopen en /of naar eigen beoordeling  door MECINA , alle door de deelnemer op zich genomen verbintenissen werden uitgevoerd.

MECINA zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen, nodig voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernieling ,inzag ,verlies,manipulatie en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 Voormelde persoonsgegevens worden gedurende 5 jaar  door MECINA bewaard, in het kader van de communicatie  en verslaggeving rond dit festival, om een goed verloop van het festival mogelijk te maken en om de deelnemer  op de hoogte te houden over de eindresultaten , het festival en de volgende editie(s) van het erfgoed filmfestival.

 1. Art.12 Wijziging , Overdracht

MECINA kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annulering van de wedstrijd  bv. wegens overmacht.

 MECINA dient de hierrond genomen beslissingen niet te motiveren.

 1. Art.13 Betwistingen

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan MECINA voorgelegd. Zij neemt daarover een definitieve beslissing, naar oordeel , zonder noodzaak of motivatie en zonder  mogelijk beroep.

Door deel te nemen verklaart iedere deelnemer in de stemmen met het reglement en zich eraan te onderwerpen.

 MECINA is onder geen enkel beding en in geen enkele situatie gehouden tot het uitkeren van een geldbedrag,  financiële tegemoetkoming of schadevergoeding.

 Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoogd voor het beslechten  van gebeurlijke geschillen.

 1. Art.14 Vragen?

Heb je problemen bij het inzenden of heb je andere vragen met betrekking tot het festival,

 neem dan contact op met ons!

MECINA

Veemarkt 35, 2800 Mechelen

0495/301240

guido.deconinck@telenet.be

 

 

Address

Easy to find


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in imperdiet ipsum. Duis suscipit lectus a consectetur

Phone

+00 9987654321


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in imperdiet ipsum. Duis suscipit lectus a consectetur

Stories

Get inspiration here


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in imperdiet ipsum. Duis suscipit lectus a consectetur

Muha haaa ha

Get your spook on

Route is easy

Just follow these instructions


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in imperdiet ipsum. Duis suscipit lectus a consectetur feugiat. Vestibulum eget ex a est con vallis congue a a purus. Ut vel justo sit amet ex port titor consectetur laoreet eget metus. Morbi id justo bibendum lacus volutpat dignissim Donec in.

Near the gas station

If you are by car


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in imperdiet ipsum. Duis suscipit lectus a consectetur feugiat. Vestibulum eget ex a est con vallis congue a a purus. Ut vel justo sit amet ex port titor consectetur laoreet eget metus. Morbi id justo bibendum lacus volutpat dignissim Donec in.